Quạt đôi dùng cho ô tô, xoay các hướng, mát nhỏ gọn.
Chợ Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ